ABOUT

O co chodzi?: KOLEKTYW POGODA zajmuje się zarządzaniem szeroko pojętą kulturą. POGODA narodziła się na Stoczni Gdańskiej i działa głównie na jej terenie.

What is it?: KOLEKTYW POGODA (WEATHER) is dedicated to managing culture. The KOLEKTYW POGODA was created at the Gdańsk Shipyard and operates mainly within its territory.

Kim jesteśmy?: Jesteśmy twórcami z Trójmiasta, którzy reprezentują różne dziedziny sztuki.

Who we are?: We are artists from the Tri-City who represent various fields of art.

Po co?: KOLEKTYW POGODA podlega ciągłej zmianie, co pozwala na systematyczne poszerzanie możliwości i kooperacji. Ważnym czynnikiem KOLEKTYWU POGODA jest współpraca z innym dziedzinami życia i możliwość łączenia wielu dyscyplin. Może to zaowocować czymś nowym, na granicy budowania zupełnie nowych dziedzin, zawodów. Temat zmian klimatycznych, jak i wszystkie procesy społeczne, których jesteśmy świadkami nie są nam obojętne.

Why?:  KOLEKTYW POGODA is constantly changing, which allows for systematic expansion of possibilities and cooperation. An important factor of KOLEKTYW POGODA is the cooperation with other areas of life and the ability to combine multiple disciplines. This may result in something new, on the verge of building completely new fields and professions. The subject of climate change, as well as all social processes that we witness, are not indifferent to The KOLEKTYW POGODA Foundation.


Magdalena  Pela

Urodzona w 1989 roku w Gdańsku. Artystka wizualna, malarka, autorka obiektów. Doktorantka ASP w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku  w 2015 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje jako asystentka na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Wielokrotna laureatka i finalistka konkursów malarskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym: laureatka VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów ASP w Polsce, 25 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2015 oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 2018. Finalistka V Ogólnopolskiego Przeglądu Młodego Malarstwa „Świeża Krew” oraz konkursu o Grand Prix Fundacji im Franciszki Eibisch 2015. Nominowana do Nagrody Głównej podczas 13 Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz do finału III Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty 2018r. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach, wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. Polska, USA, Francja, Rumunia, Mołdawia, Armenia, Węgry, Meksyk). Obrazy autorstwa Magdaleny Peli znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech i USA oraz w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W swoich pracach zajmuje się śladami codzienności. Odnosi się do kateogrii palimpsestu, zacierania śladów, nieczytelności i rytualnego powtórzenia. Bardzo ważny jest sam proces powstawania prac i pozyskiwania, zazwyczaj od losowej grupy osób, materiałów. Podczas pracy stawia się często w roli kopistki, prace ewoluują w stronę zależną od uczestników  w projekcie. Dzięki temu stają się wypowiedzią tłumu, nabierają charakteru społecznie zaangażowanego, są zapisem danego miejsca i momentu w historii. 

Born in 1989 in Gdańsk. Visual artist, painter, author of objects. PhD student at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2015. A graduate of cultural studies at the Faculty of Philology of the University of Gdańsk. She works as an assistant at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting and at the Faculty of Interior Architecture and Design.

Multiple winner and finalist of national and international painting competitions: laureate of the 7th National Exhibition of the Best Diplomas of the Academy of Fine Arts in Poland, 25th National Young Painting Review Promotions 2015 and the 3rd National Painting Competition with the name of Leon Wyczółkowski 2018. Finalist of the 5th National Young Painting Review „Fresh Blood” and the competition for the Grand Prix with the name of Franciszka Eibisch Foundation 2015. Nominated for the Main Prize at the 13th National Exhibition of Unique Fabrics at the Central Museum of Textiles in Łódź and the final of the 3rd International Painting Competition of the Foundation Trzy Mosty 2018. She participated in several dozen projects, individual and collective exhibitions (including Poland, USA, France, Romania, Moldova, Armenia, Hungary, Mexico). Paintings by Magdalena Peli are in private collections in Poland, Germany and the USA and in the permanent collection of the National Museum in Gdańsk.

In her works, she deals with the traces of everyday life. She refers to the category of palimpsest, obliterating traces, illegibility and ritual repetition. The process of creating works and obtaining materials, usually from a random group of people, is very important. During work, she often play the role of a copyist, works evolve in a direction depending on the participants in the project. Thanks to this, they become the statements of the crowd, acquire a socially engaged character, they are a record of a given place and moment in history.  


Mariusz Waras

urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008-2014 był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010-2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym,  tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych.

born in 1978 in Gdynia, Poland. An Associate Professor at the Academy of Art in Szczecin, Poland, where he runs a Studio of Image and Street Art as part of the Faculty of Painting and New Media. MA and Ph.D. defended at the Academy of Fine Art in Gdańsk, Poland, between 2008-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Jerzy Ostrogórski, between 2010-2013 he run a Studio of Graphic Design at the Faculty of Sculpture, Department of Intermedia, then between 2013-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Henryk Cześnik. Except for his academic work, he does graphic design, creates installations and large-scale painting. As a muralist, especially as an “m-city”, whose style has become his characteristic, Mariusz Waras is recognized as one of the world best-known street artists. From the very beginning, he has created his works around the urban aesthetics, used the elements of architecture or industrial infrastructure – including the shipyards and means of transportation. His style, even though it evolves, remains modest and strong. Among the dehumanized landscapes and machines painted during the process of production or destruction, in his play with the limitless possibilities of compilations in an ever-broadening lexicon of elements, he started to find place to express his personal reflections, manifests, sometimes laconic comments on actual events – a wink towards one of the sources of street-art. He is also a curator of exhibitions and art events.


Daniel Sobański

Urodzony w 1992 r. w Częstochowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2011-2014 następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2015-2017 gdzie obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, scenografią, reklamą, filmem, animacją ,renowacją rzeźby, mebla i architektury.
W swoich pracach porusza tematy związane ze zjawiskami paranormalnymi oraz zagadnieniami z dziedziny socjologii, psychologii i historii i mitologii. Brał udział w wystawach w Polsce i za granicą, m.in. Local Context Global Context (Czechy Olomouc 2019). Czwarta edycja Konkursu i Wystawy Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów (Instytut Sztuki WRO Wrocław 2018) Wpis ukończony w ramach wystawy Najlepsze Dyplomy ASP (Zbrojownia Sztuki, Gdańsk, 2018), Exposition De Dessins (Maison des Associations De la Source, Orlean, Francja, 2017), Baltic Stone Syposium / Baltic Drawing (The Saimaa University of Applied Sciences, Imatra, Finlandia, 2016).

Born in 1992 in Częstochowa. In his works, he touches upon topics related to paranormal phenomena and issues in the fields of sociology and psychology. He participated in exhibitions in Poland and abroad, including Wpis ukończony as part of the graduation projects exhibition (The Armory of Arts, Gdańsk, 2018), Exposition De Dessins (Maison des Associations De La Source, Orléans, 2017).


Jerzy Bohdan Szumczyk

Ur. 1987, rzeźbiarz, twórca akcji artystycznych i instalacji. Absolwent Wydziału Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zainteresowany jest tymi elementami wspólnotowej historii, które budzą silne emocje (od nostalgii po wyparcie) i tym, jak rezonują we współczesności. Przykładem takich prac, których prezentacja przybiera formę performansu w przestrzeni publicznej była rzeźba Komm Frau w Gdańsku czy S.O.S zaprezentowany podczas otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności.

Born 1987, sculptor, action, and installation artist, author of artistic performances. Graduate of the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He is interested in the elements of common history that stir strong emotions and the way they resonate in a contemporary context. An example of such works, whose presentation becomes a performance in public space, was the sculpture Komm Frau in Gdańsk and the project S.O.S. – large-scale mobile letters made of scrap metal found on the premises of the Gdańsk Shipyard.