ABOUT

O co chodzi?: KOLEKTYW POGODA zajmuje się zarządzaniem szeroko pojętą kulturą. POGODA narodziła się na Stoczni Gdańskiej i działa głównie na jej terenie.

What is it?: KOLEKTYW POGODA (WEATHER) is dedicated to managing culture. The KOLEKTYW POGODA was created at the Gdańsk Shipyard and operates mainly within its territory.

Kim jesteśmy?: Jesteśmy twórcami z Trójmiasta, którzy reprezentują różne dziedziny sztuki.

Who we are?: We are artists from the Tri-City who represent various fields of art.

Po co?: KOLEKTYW POGODA podlega ciągłej zmianie, co pozwala na systematyczne poszerzanie możliwości i kooperacji. Ważnym czynnikiem KOLEKTYWU POGODA jest współpraca z innym dziedzinami życia i możliwość łączenia wielu dyscyplin. Może to zaowocować czymś nowym, na granicy budowania zupełnie nowych dziedzin, zawodów. Temat zmian klimatycznych, jak i wszystkie procesy społeczne, których jesteśmy świadkami nie są nam obojętne.

Why?:  KOLEKTYW POGODA is constantly changing, which allows for systematic expansion of possibilities and cooperation. An important factor of KOLEKTYW POGODA is the cooperation with other areas of life and the ability to combine multiple disciplines. This may result in something new, on the verge of building completely new fields and professions. The subject of climate change, as well as all social processes that we witness, are not indifferent to The KOLEKTYW POGODA Foundation.


ZESPÓŁ / COLLECTIVE MEMBERS

Mariusz Waras

Urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008-2014 był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010-2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym,  tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych.

born in 1978 in Gdynia, Poland. An Associate Professor at the Academy of Art in Szczecin, Poland, where he runs a Studio of Image and Street Art as part of the Faculty of Painting and New Media. MA and Ph.D. defended at the Academy of Fine Art in Gdańsk, Poland, between 2008-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Jerzy Ostrogórski, between 2010-2013 he run a Studio of Graphic Design at the Faculty of Sculpture, Department of Intermedia, then between 2013-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Henryk Cześnik. Except for his academic work, he does graphic design, creates installations and large-scale painting. As a muralist, especially as an “m-city”, whose style has become his characteristic, Mariusz Waras is recognized as one of the world best-known street artists. From the very beginning, he has created his works around the urban aesthetics, used the elements of architecture or industrial infrastructure – including the shipyards and means of transportation. His style, even though it evolves, remains modest and strong. Among the dehumanized landscapes and machines painted during the process of production or destruction, in his play with the limitless possibilities of compilations in an ever-broadening lexicon of elements, he started to find place to express his personal reflections, manifests, sometimes laconic comments on actual events – a wink towards one of the sources of street-art. He is also a curator of exhibitions and art events.


Jerzy Bohdan Szumczyk

Urodzony w 1987 r.. Rzeźbiarz, twórca akcji artystycznych i instalacji. Absolwent Wydziału Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współzałożyciel Grupy Rokosz animującej obszary po PGR-owskie oraz Kolektywu POGODA związanego ze Stocznią Gdańską. Zainteresowany jest tymi elementami wspólnotowej historii, które budzą silne emocje (od nostalgii po wyparcie) i tym, jak rezonują we współczesności. Przykładem takich prac, których prezentacja przybiera formę performansu w przestrzeni publicznej była rzeźba Komm Frau w Gdańsku czy S.O.S zaprezentowany podczas otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności.

Born 1987. Sculptor, action, and installation artist, author of artistic performances. Graduate of the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Cofounder of the Rokosz Group, which provides education programs for impoverished rural areas. He is interested in the elements of common history that stir strong emotions and the way they resonate in a contemporary context. An example of such works, whose presentation becomes a performance in public space, was the sculpture Komm Frau in Gdańsk and the project S.O.S. – large-scale mobile letters made of scrap metal found on the premises of the Gdańsk Shipyard.


Daniel Sobański

Urodzony w 1992 r. w Częstochowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2011-2014 następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2015-2017 gdzie obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, scenografią, reklamą, filmem, animacją ,renowacją rzeźby, mebla i architektury.
W swoich pracach porusza tematy związane ze zjawiskami paranormalnymi oraz zagadnieniami z dziedziny socjologii, psychologii i historii i mitologii. Brał udział w wystawach w Polsce i za granicą, m.in. Local Context Global Context (Czechy Olomouc 2019). Czwarta edycja Konkursu i Wystawy Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów (Instytut Sztuki WRO Wrocław 2018) Wpis ukończony w ramach wystawy Najlepsze Dyplomy ASP (Zbrojownia Sztuki, Gdańsk, 2018), Exposition De Dessins (Maison des Associations De la Source, Orlean, Francja, 2017), Baltic Stone Syposium / Baltic Drawing (The Saimaa University of Applied Sciences, Imatra, Finlandia, 2016).

Born in 1992 in Częstochowa. In his works, he touches upon topics related to paranormal phenomena and issues in the fields of sociology and psychology. He participated in exhibitions in Poland and abroad, including Wpis ukończony as part of the graduation projects exhibition (The Armory of Arts, Gdańsk, 2018), Exposition De Dessins (Maison des Associations De La Source, Orléans, 2017).


Tonia Ugwu

Urodzona w 1990 r. w Gdańsku, w artystycznej, polsko-nigeryjskiej rodzinie. Z wykształcenia inżynier architekt krajobrazu (Sopocka Szkoła Wyższa), absolwentka kierunku architektura wnętrz i wystawiennictwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Członkini SPPA – Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego, współautorka ebooka „Rasizm po polsku”, amatorska badaczka polskiej Czarnej Historii i aktywistka. Miłośniczka sztuki, modelka.

Tonia Ugwu born on November 26, 1990 in Gdansk, in an artistic Polish-Nigerian family. A landscape architect by profession (the Sopot University of Applied Science), a graduate in interior design and exhibition at The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź. Member of SPPA – The Association of Afro-Polish People, co-author of the e-book „Racism in Polish”, amateur researcher of the Polish Black History and a social activist. Art lover and fashion model.